މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ވެބްސައިޓް އަށް މަރުޙަބާ

ފަހުގެ ޚަބަރުއަރުޝީފް

ފޫޅުމައިން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން

19 އޮކްޓޯބަރ 2014

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ކުއްލި ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެވިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށާއި މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ މައިންނާއި ކުދިންގެ އަދަދު މިހާރު ދަށްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މާބަނޑު މީހުންނަށާއި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ފޫޅުމައިން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ފޫޅުމައިންނަށް އެމީހުންގެ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި އެބޯލާ ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެ އެތެރެވެދާނެ ބަލިތައް އެތެރެނުވެ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

14 އޮކްޓޯބަރ 2014

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އައި.ޓީ މުވައްޒިފުންނަށް މަސައްކަތާއިގުޅޭ ތަމްރީން ކޯހެއް ހިންގާ ދިނުމަށް ފޯކަސް އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން

13 އޮކްޓޯބަރ 2014

އިހަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އިމާރާތް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 2014

ފަހުގެ ޕަބްލިކޭޝަންސްހުރިހާ އެއްޗެއް

ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު

 • ގްރީން ޓީ

  ގްރީންޓީ ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް ބުޔަސް ކަސްރަތަށް ހަލުވިކަމާއި އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކެޓެޗިންސް އާއި، އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސްއާއި ކެފެއިން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ، ހިނގުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓު އަވަސްކޮށްދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ 01 މިނެޓު ކުރިން ގްރީންޓީ ތައްޓެއް ބޯލާށެވެ.

 • ކްރެންބެރީ ޖޫސް

  ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމު އަށެގަނަ ނުދޭ މާއްދާއެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތަކުން (ބަލިތަކުން) ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކްރޭންބެރީ ކޮކްޓެއިލްގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނަލެއް ގިނަކަމާއެކު، ކްރޭންބެރީ ޖޫހަށް ފެން އަޅައިގެން ނުވަތަ އޭގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ވައްތަރުތައް ބަލައިގެން ބޭނުންކުރާށެވެ. ކްރޭންބެރީ ތާސީރު ހުންނަ ކެޕްސޫލުވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 • ފިޔާ، ލޮނުމެދު

  ދުވަހުގެ ކޮއްތުގެ ތެރެއަށް ރޯކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދު ލުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވާގިވެރިވާނެކަމެކެވެ. ލޮނުމެދާއި، ފިޔާގައި އެންޓި ވައިރަލް އަދި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭކަމުން، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އެތަކެތިން ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

 • ދޮންކޭލާއި މޭވާ

  ކެއުމުގައި ޕޮޓޭސިއަމްގެ މާއްދާގައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ދުރުވާނެއެވެ. ސޯޑިއަމް މަދުކުރުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިތުރުން ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުން ބާވަތުގެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވާ ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖު އަދި ކެންޓެލޯޕް ކެއުން ގިނަ ކުރާށެވެ.

 • ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

  ތިބާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ޖޯރަށް ބޭނުންވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ވަރުބަލިވެފައި ހުންނައިރު ކުރާން އެންމެ ބޭނުންނުވާނެކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރުބަލިވުމުން ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހިނގާލުމުންވެސް ފުދެއެވެ. ނިދާލުމާއި، ކޮފީތައްޓެއް ބޯލުމަށްވުރެން ވަރުބަލިފިލާ ހަށިގަނޑު އާރޯވާނެއެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް


Copyright © 2014 Ministry of Health and Gender, Republic of Maldives. All rights reserved.