މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ވެބްސައިޓް އަށް މަރުޙަބާ

ފަހުގެ ޚަބަރުއަރުޝީފް

އިންފުލުއެންޒާއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ސަޕްލަޔަރުންނާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

20 އޯގަސްޓް 2014

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުގެ ވައިރަސް ދެނެގަތުމަށާއި މިބަލިތަކުގެ ސާރވެއިލަންސް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލާއި، އާލާތްތަކާއި، ކެމިކަލްސް، ސޭޕްޓީ ގިޔަރ އަދި ޓެސްޓިންގ ރިއެޖެންޓްސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ލެބޯޓްރީއަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ މެޑްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، މެޑްލެބް ޑަޔަގްނޯސްޓިކްސް އަދި މެޑިކުއިޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިތަކެތީގެ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރެސް ބްރީފިންގ: ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންގެންދާ މަަސައްކަތްތައް

20 އޯގަސްޓް 2014

އާސަންދައިގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަަނި އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބޭސް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފި

20 އޯގަސްޓް 2014

ކާށިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

13 އޯގަސްޓް 2014

ފަހުގެ ޕަބްލިކޭޝަންސްހުރިހާ އެއްޗެއް

ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު

 • ގްރީން ޓީ

  ގްރީންޓީ ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް ބުޔަސް ކަސްރަތަށް ހަލުވިކަމާއި އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކެޓެޗިންސް އާއި، އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސްއާއި ކެފެއިން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ، ހިނގުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓު އަވަސްކޮށްދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ 01 މިނެޓު ކުރިން ގްރީންޓީ ތައްޓެއް ބޯލާށެވެ.

 • ކްރެންބެރީ ޖޫސް

  ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމު އަށެގަނަ ނުދޭ މާއްދާއެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތަކުން (ބަލިތަކުން) ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކްރޭންބެރީ ކޮކްޓެއިލްގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނަލެއް ގިނަކަމާއެކު، ކްރޭންބެރީ ޖޫހަށް ފެން އަޅައިގެން ނުވަތަ އޭގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ވައްތަރުތައް ބަލައިގެން ބޭނުންކުރާށެވެ. ކްރޭންބެރީ ތާސީރު ހުންނަ ކެޕްސޫލުވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 • ފިޔާ، ލޮނުމެދު

  ދުވަހުގެ ކޮއްތުގެ ތެރެއަށް ރޯކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދު ލުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވާގިވެރިވާނެކަމެކެވެ. ލޮނުމެދާއި، ފިޔާގައި އެންޓި ވައިރަލް އަދި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭކަމުން، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އެތަކެތިން ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

 • ދޮންކޭލާއި މޭވާ

  ކެއުމުގައި ޕޮޓޭސިއަމްގެ މާއްދާގައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ދުރުވާނެއެވެ. ސޯޑިއަމް މަދުކުރުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިތުރުން ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުން ބާވަތުގެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވާ ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖު އަދި ކެންޓެލޯޕް ކެއުން ގިނަ ކުރާށެވެ.

 • ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

  ތިބާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ޖޯރަށް ބޭނުންވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ވަރުބަލިވެފައި ހުންނައިރު ކުރާން އެންމެ ބޭނުންނުވާނެކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރުބަލިވުމުން ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހިނގާލުމުންވެސް ފުދެއެވެ. ނިދާލުމާއި، ކޮފީތައްޓެއް ބޯލުމަށްވުރެން ވަރުބަލިފިލާ ހަށިގަނޑު އާރޯވާނެއެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް


Copyright © 2014 Ministry of Health and Gender, Republic of Maldives. All rights reserved.