މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ވެބްސައިޓް އަށް މަރުޙަބާ

ފަހުގެ ޚަބަރުއަރުޝީފް

ހދ. މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި

01 ނޮވެމްބަރ 2016

ހދ. މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުޒަކު 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ހދ. މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހުޅުވުމާއި މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް މިދިޔަ މަހު އެރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޘިމް އިބްރާޙިމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

26 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނޭޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ ޕޮލިސީއަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

25 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކ. ގުރައިދޫ ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސް އާއި އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

25 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފަހުގެ ޕަބްލިކޭޝަންސްހުރިހާ އެއްޗެއް

ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު

 • ގްރީން ޓީ

  ގްރީންޓީ ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް ބުޔަސް ކަސްރަތަށް ހަލުވިކަމާއި އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކެޓެޗިންސް އާއި، އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސްއާއި ކެފެއިން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ، ހިނގުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓު އަވަސްކޮށްދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ 01 މިނެޓު ކުރިން ގްރީންޓީ ތައްޓެއް ބޯލާށެވެ.

 • ކްރެންބެރީ ޖޫސް

  ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމު އަށެގަނަ ނުދޭ މާއްދާއެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތަކުން (ބަލިތަކުން) ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކްރޭންބެރީ ކޮކްޓެއިލްގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނަލެއް ގިނަކަމާއެކު، ކްރޭންބެރީ ޖޫހަށް ފެން އަޅައިގެން ނުވަތަ އޭގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ވައްތަރުތައް ބަލައިގެން ބޭނުންކުރާށެވެ. ކްރޭންބެރީ ތާސީރު ހުންނަ ކެޕްސޫލުވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 • ފިޔާ، ލޮނުމެދު

  ދުވަހުގެ ކޮއްތުގެ ތެރެއަށް ރޯކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދު ލުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވާގިވެރިވާނެކަމެކެވެ. ލޮނުމެދާއި، ފިޔާގައި އެންޓި ވައިރަލް އަދި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭކަމުން، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އެތަކެތިން ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

 • ދޮންކޭލާއި މޭވާ

  ކެއުމުގައި ޕޮޓޭސިއަމްގެ މާއްދާގައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ދުރުވާނެއެވެ. ސޯޑިއަމް މަދުކުރުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިތުރުން ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުން ބާވަތުގެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވާ ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖު އަދި ކެންޓެލޯޕް ކެއުން ގިނަ ކުރާށެވެ.

 • ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

  ތިބާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ޖޯރަށް ބޭނުންވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ވަރުބަލިވެފައި ހުންނައިރު ކުރާން އެންމެ ބޭނުންނުވާނެކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރުބަލިވުމުން ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހިނގާލުމުންވެސް ފުދެއެވެ. ނިދާލުމާއި، ކޮފީތައްޓެއް ބޯލުމަށްވުރެން ވަރުބަލިފިލާ ހަށިގަނޑު އާރޯވާނެއެވެ.

ހަރަކާތްތައްހުރިހާ އެއްޗެއް

29 ޖެނުއަރީ 2013 09:00:00 - 10:30:00

އައު ވެބްސައިޓް ތަޢާރަފްކުރުން

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، މާލެ ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އައު ވެބްސައިޓް ތަޢާރފް ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިވެބްސައިޓް ގެ މައި މަޤްސަދަކީ މިވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް


Copyright © 2017 Ministry of Health, Republic of Maldives. All rights reserved. Website Security Test